Договори


Продукт 2

Фикс Стандарт

 • Срок на договора: 12 месеца
 • Фиксирана цена: 0.2320 лв. / КВтч.
 • Предвидимост: Стабилна цена за целия период на договора
 • Комфорт: Независеща от промените на борсата цена
 • Стабилност: Предвидими разходи за срока на договора
 • Удобство: Без ангажимент за прогнозиране и балансиране
 • Прозрачност: Без скрити тарифи
Виж повече
Продукт 2

Лято-Есен 6/6

 • Срок на договора: 12 месеца
 • Фиксирана цена: 0.1780 лв./КВтч. от 01.04 до 30.09
 • Фиксирана цена: 0.2480 лв./КВтч. от 01.10 до 31.03
 • Предвидимост: Атрактивна цена през летните месеци
 • Стабилност: Сигурност за зимните месеци
 • Удобство: Без ангажимент за прогнозиране и балансиране
 • Прозрачност: Без скрити тарифи
Виж повече
Продукт 2

Фиксиран план 3/9

 • Срок на договора: 12 месеца
 • Фиксирана цена: 0.1880 лв./КВтч. за първите 3 месеца
 • Фиксирана цена: 0.2280 лв./КВтч. за останалите 9 месеца
 • Предвидимост: Специална цена за първите месеци
 • Стабилност: Предвидими разходи
 • Удобство: Без ангажимент за прогнозиране и балансиране
 • Прозрачност: Без скрити тарифи
Виж повече
Продукт 2

Борса+ Стандарт

 • Срок на договора: 12 месеца
 • Цена: ЦнБНЕБ + 0.0338 лв. / КВтч.
 • Гъвкавост: Цена спрямо борсовата динамика
 • Комфорт: Свобода без дългосрочно обвързване
 • Стабилност: Фиксирана надбавка за администриране
 • Удобство: Без ангажимент за прогнозиране и балансиране
 • Прозрачност: Без скрити тарифи
Виж повече
Продукт 2

Борса+ Екстра

 • Срок на договора: 24 месеца
 • Цена: ЦнБНЕБ + 0.0318 лв. / КВтч.
 • Гъвкавост: Цена спрямо борсовата динамика
 • Ефективност: Оптимално съотношение на цена и срок
 • Стабилност: Фиксирана надбавка за администриране
 • Удобство: Без ангажимент за прогнозиране и балансиране
 • Прозрачност: Без скрити тарифи
Виж повече
Продукт 2

Борса+ Премиум

 • Срок на договора: 36 месеца
 • Цена: ЦнБНЕБ + 0.0288 лв. / КВтч.
 • Гъвкавост: Цена спрямо борсовата динамика
 • Оптимизация: Дългосрочна инвестиция за ефективност
 • Стабилност: Фиксирана надбавка за администриране
 • Удобство: Без ангажимент за прогнозиране и балансиране
 • Прозрачност: Без скрити тарифи
Виж повече

Информация за продукта: Борса + 12 месеца

„Електрохолд Продажби“ ЕАД Ви гарантира стабилност и дългосрочен ангажимент за доставки и атрактивна цена за Вашия бизнес! Предлагаме на клиентите си прозрачни договорни условия с фиксирана цена без допълнителни компоненти в проценти.На Ваше разположение са над 30 търговски офиса в страната, денонощна телефонна линия, безплатна електронна фактура, гъвкави условия за плащане и други. ЦЕНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ Цспот + лв. / КВтч., където: Цспот – часова сетълмент цена на пазар „ден-напред“ на „Българската независима енергийна борса“ЕАД (БНЕБ), за всеки период на сетълмент в месеца в лв/МВтч. Тн = лв. / КВтч – търговска надбавка за покриване на разходите по прогнозиране и балансиране,финансиране и администриране. Към тази цена ще бъдат добавени същите мрежови услуги, такси и добавки, каквито се включват и до момента в цената Ви. В случай на промяна на нормативната уредба и/ или с решение на съответния компетентен орган, новите или коригирани мрежови и други компоненти на цената ще бъдат актуализирани.

Информация за активирането на договора:

Договорът влиза в сила от датата на подписването му между страните, а доставката на електрическа енергия по договора започва на първо число на месеца, следващ непосредствено месеца, в който са изпълнени следните условия:
 • за всички обекти Електрохолд Продажби е получил потвърждение от оператора/операторите на електроразпределителни мрежи, на чиято територия е обекта/обектите за осъществен процес по смяна на координатор съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия(ПТЕЕ);
 • Клиентът е сключил всички необходими договори за участие на свободен пазар съгласно ПТЕЕ:
  • Договор за достъп и пренос (сменена е партидата) с оператора/операторите на електроразпределителни мрежи, на чиято територия е обекта/обектите;
  • Договор за доставка от доставчик от последна инстанция (ДПИ) с доставчика от последна инстанция за съответната лицензионна територия.
 • Не е постъпило възражение от предишен доставчик на електрическа енергия за обекта/обектите за просрочени и незаплатени задължения.
Желая да сключа договор

Други услугиЕлектронни фактури

Онлайн плащания

Изграждане на малки ФЕЦ